Nieuws

Met de inwerkingtreding van de Monumentenwet 1988 hebben de gemeenten een eigen verantwoordelijkheid en taak gekregen voor de monumentenzorg in hun gemeente. Voor veel gemeenten geldt dat er een spanning bestaat tussen enerzijds die verantwoordelijkheid en taak en anderzijds de (kwalitatieve) capaciteit om een en ander ten uitvoer te brengen.

Stichting Monumentenhuis Brabant biedt aan gemeenten zijn diensten aan om te komen tot versterking en verbetering van de gemeentelijke monumentenzorg. Stichting Monumentenhuis Brabant neemt daarbij een onafhankelijke positie in tussen de private en publieke instanties die bij de monumentenzorg zijn betrokken.

Dit wordt gedaan vanuit een integrale benadering, gericht op de inbedding van cultuurhistorie en monumentenzorg in de gemeentelijke beleidskaders.
Monumentenzorg niet vanuit een blinde behoudzucht, maar vanuit het besef dat door inzicht en beleving van de monumentale waarden de leefomgeving juist verrijkt kan worden.

Comments are closed.