Archeologie

Met de komst van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in september 2007 hebben gemeenten een eigen verantwoordelijkheid gekregen bij de zorg voor het bodemarchief binnen hun gemeentegrenzen. De invoering van het nieuwe bestel brengt een aantal nieuwe taken en bevoegdheden met zich mee voor de gemeente. Zo moeten archeologische waarden voortaan volwaardig worden meegewogen in ruimtelijke plannen. In combinatie met de per 1 juli 2008 herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening (thans Wro) maakt archeologie daarmee nu integraal deel uit van het ruimtelijke ordeningsproces. Centraal instrument daarbij is het bestemmingsplan.

Ook bij bouw-, sloop-, en aanlegvergunningen komt archeologie regelmatig aan de orde. De gemeente heeft daarbij de rol van bevoegd gezag. Een van de archeologen van het Monumentenhuis Brabant kan de gemeente in die rol ondersteunen in diverse situaties.