Archeologische beleidsontwikkeling

Uitgangspunt binnen het beleid is, dat op gemeentelijk niveau op verantwoorde wijze wordt omgegaan met het archeologisch erfgoed. De gemeente moet daarbij een evenwicht vinden tussen een juiste zorg voor het archeologisch erfgoed en de andere maatschappelijke afwegingen die zij moet maken. De gemeente is verantwoordelijk voor – maar ook aanspreekbaar op – haar beslissingen aangaande de omgang met archeologische waarden.

Om de rol als bevoegd gezag optimaal te kunnen vervullen en benutten, zal een gemeente een eigen archeologiebeleid moeten ontwikkelen. Een verantwoord beleid hoeft niet per definitie te leiden tot beperkingen en/of extra kosten bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen en bij het verlenen van vergunningen. Tegelijkertijd biedt het ook kansen om bij de burgers het cultuurhistorisch besef te bevorderen en iets wezenlijks toe te voegen aan de historische identiteit van de gemeente. Bij de afweging die de gemeente moet maken over het al dan niet voorschrijven van archeologisch (voor)onderzoek bij bouw- of inrichtingsplannen en tot op welk niveau dit moet gebeuren, speelt kenniswinst een belangrijke rol.

Met een eigen archeologiebeleid wordt het mogelijk om voor iedere locatie of gebied binnen de gemeente aan te geven, wat ten aanzien van archeologie van de initiatiefnemer voor ruimtelijke ontwikkelingen wordt verwacht. Bij de ontwikkeling van een eigen gemeentelijk archeologiebeleid kan het Monumentenhuis Brabant u van dienst zijn, in de vorm van opzet, procesbegeleiding en advisering.