Toetsing cultuurhistorie

Het bestemmingsplan geeft conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het juridische kader aan voor het gewenste (ruimtelijk) beleid voor een gedeelte van het gemeentelijke grondgebied. In het plan worden de structuurdragers, d.w.z. de basiskwaliteiten, uit de structuurvisies uitgewerkt en opgenomen. Deze kwaliteiten worden vertaald in het bestemmingsplan door middel van een verbeelding (plankaart), regels (voorschriften) en toelichting. Eén van deze kwaliteiten is cultuurhistorie. De opname van een cultuurhistorische paragraaf en de doorwerking ervan in het bestemmingsplan vergt maatwerk.

Het Monumentenhuis Brabant kan u adviseren over cultuurhistorie in bestemmingsplannen. Wij kunnen een toetsing uitvoeren, waarbij gekeken wordt of alle aspecten op het beleidsterrein cultuurhistorie volledig aanwezig zijn en of de cultuurhistorie op goede wijze een beleidsmatige doorwerking krijgt binnen de toekomstige kaders van ruimtelijke ontwikkelingen.

Een dergelijke toetsing kunnen wij ook uitvoeren voor stedenbouwkundige plannen, projectplannen of structuurvisies. Ook binnen deze instrumenten zou cultuurhistorie een belangrijke rol moeten spelen, maar onze ervaring leert dat dit nog niet altijd en overal het geval is.

Naast de toetsing kan het Monumentenhuis Brabant ook de cultuurhistorische paragraaf voor bestemmingsplannen, stedenbouwkundige plannen, projectplannen of structuurvisies opstellen.