Quick scan monumentwaarden

Om een goed beeld te krijgen van het in de gemeente aanwezige bestand van cultuurhistorisch waardevolle objecten adviseren wij een quick scan uit te voeren. De quick scan omvat een globale beoordeling van objecten aan de hand van plussen en minnen. Bij de beoordeling worden de architectuurhistorische waarde, de ruimtelijke samenhang/landschappelijke waarde, de algemene cultuurhistorische waarde en de gaafheid van het object in ogenschouw genomen. De waardering (links in de kantlijn) wordt uitgedrukt in ++, +, +/-, -,- -.          

Een quick scan heeft alleen betrekking op zaken die vanaf de openbare weg waarneembaar zijn. De bevindingen worden door het Monumentenhuis Brabant in rapportvorm aangeleverd, waarin van elk object een korte beschrijving wordt opgenomen inclusief een of twee foto’s. Op een totaaloverzicht wordt de waardering in plussen en minnen opgenomen.                         

Het Monumentenhuis Brabant heeft een dergelijke quick scan uitgevoerd voor o.a. de gemeenten Aalburg, Asten, Bergeijk, Best, Deurne, Drimmelen, Schijndel en Zundert.