Monumentbeschrijvingen

De redengevende (monument)beschrijving is het instrument dat gebruikt wordt als basis voor de bescherming van een object als monument. In de meeste gevallen gaat het om gebouwen, maar ook civieltechnische bouwwerken zoals bruggen, of religieuze objecten zoals wegkruizen, kunnen als monument worden aangewezen. De redengevende (monument)beschrijving is een letterlijke beschrijving van de uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname. Het vermoedelijke bouwjaar wordt vermeld, net als de bouwstijl en bekende historische gegevens. Omdat archiefonderzoek in principe niet nodig is, blijft meer gedetailleerde historische informatie achterwege. Na een beschrijving van iedere zijde van het object volgt de zogenaamde waardering. Hierin komt naar voren op welke vlakken het object waardevol is. Dit kan variëren van algemene cultuurhistorische waarde tot stedenbouwkundige waarde, van van sociaaleconomische waarde tot architectuurhistorische waarde en van beeldbepalende waarde tot ensemblewaarde. De redengevende (monument)beschrijving krijgt bij aanwijzing van een object de status van juridisch document. Wijzigingen of verbouwingen aan het monument zullen worden getoetst aan de beschrijving. Het is dus van groot belang om het object gedetailleerd in beeld te brengen. Monumentenhuis Brabant geeft de aanbeveling om zowel het exterieur als het interieur op te nemen in de beschrijving, evenals bijgebouwen en erf- of tuinaanleg.

De beschrijving kan ook aangewend worden om enkel de cultuurhistorische waarde van een object aan te tonen. De aanwezigheid van cultuurhistorische waarde bij een object leidt namelijk tot bepaalde privileges, zoals de mogelijkheid tot splitsing bij een boerderij. Wanneer nog niet is vastgesteld of een boerderij cultuurhistorisch waardevol is, kan de eigenaar een redengevende omschrijving laten opstellen en die aan de gemeente aanbieden. In principe is een beschrijving van het exterieur voldoende om de cultuurhistorische waarde van een object te bepalen, maar zeker bij boerderijen adviseren wij om ook het interieur te laten beschrijven. Ook bijgebouwen kunnen worden meegenomen in de beschrijving.

Het Monumentenhuis heeft zeer ruime ervaring met het maken van monumentbeschrijvingen. Inmiddels hebben al meer dan 20 Brabantse gemeenten van deze dienstverlening gebruik gemaakt. De beschrijvingen van het Monumentenhuis Brabant worden opgesteld volgen de richtlijnen van de Rijskdienst voor het Cultureel Erfgoed. Er zijn evenwel verschillende mogelijkheden wat bereft de redactionele uitvoering en de mate van uitgebreidheid. In de onderstaande links treft u een drietal mogelijkheden. Maar ook andere wensen kunnen gehonereerd worden;

Kappelstraat 22 te Beek en Donk

Beatrixlaan 2 te Oss 

Spurkstraat 90 te Berlicum